موضوع : تزريق ژل

در اين قسمت شما مي توانيد پرسش هايي را که توسط آقاي جودکي پاسخ داده شده اند، مشاهده نماييد.

Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Too many connections in /home/joodaki/public_html/functions.php on line 432
I cannot connect to the database because: Too many connections